حوزه امور بين الملل

 چشم انداز امور بین الملل

در چار چوب افق چشم انداز 1404، ایران در 10 سال آینده به کشوري توسعه يافته با جايگاه اول در سلامت در ابعاد اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل و مشارکت موثر در سازمانهای جهانی سلامت تبدیل خواهد گردید.

 ماموريت امور بین الملل

حوزه امور بین الملل ماموریت دارد تا بر اساس وضعیت موجود نظام سلامت ایران در منطقه، با سیاست گزاری، برنامه ریزی و مديريت سياست خارجي وزارت متبوع، در توسعه و هماهنگ نمودن روابط، مناسبات و همكاري هاي بين المللی در حوزه های علمی و اقتصادی، در زمينه هاي بهداشتي، درماني، تحقیقاتی و آموزش پزشکی، نهایت اهتمام خود را به خرج دهد، تا باعث ارتقاء کلی نظام سلامت ایران گردد. در این راستا و بر اساس سياست هاي كلان نظام سلامت ایران و ديپلماسي سلامت، در تبيين خط مشي و سياست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براي همكاري هاي مشترك دو و يا چند جانبه با ساير كشورها و دانشگاه هاي معتبر آنها، سازمانها، نهادها و مجامع بين المللي دولتی و غیر دولتی، با استفاده از ظرفیت های داخل و خارج کشور، اقدام مي نمايد.

 اهداف و سیاستهای راهبردی

برای تهیه برنامه عملیاتی ناچار به تعیین هدف کلی، اهداف اختصاصی و راهبردهای مورد توافق می باشیم که درزیر آمده است.

 

هدف کلی

توسعه و ارتقاء نظام سلامت از طریق افزایش هدفمند تعاملات و همکاریهای بین المللی

اهداف راهبردی

1.     ايفاي نقش فعالانه و تاثیرگذار در همکاری های بین المللی و منطقه ای سلامت(G5, D8, …)

2.     حضور فعالانه در بازار جهاني سلامت (صادرات خدمات، دارو و تجهیزات و اعزام نیروی انسانی متخصص) با استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و خارجی

3.     حضور فعالانه در بازار جهاني دانش (دانش پزشکی، مدیریت و فناوری سلامت)

4.     حضور فعال و موثر در سازمان های بین المللی به منظور توسعه نظام سلامت (منابع مالی و دانش فنی)

5.     ظرفيت سازي و توانمند سازی مدیران و كارشناسان نظام سلامت در زمینه همکاری های بین المللی با هدف توسعه نظام سلامت

6.     مستند سازی و استاندارد نمودن فرآيند هاي درون، بين و فرا بخشي امور بین الملل