در باره ما

 

اداره سازمان های بین المللی :

این اداره یکی از ادارت اصلی اداره کل روابط بین الملل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است . این اداره متشکل از یک نفررییس اداره و شش نفر کارشناس روابط بین الملل به شرح زیر می باشد که تحت نظارت جناب آقای دکتر تکیان معاون فنی اداره کل جهت نیل به اهداف ذکر شده مشغول به انجام وظیفه هستند .

رییس اداره سازمان های بین المللی:

سرکار خانم نسترن اصلانی

کارشناسان:

جناب آقای علی قلی زاده

جناب آقای امیر رستگار

جناب آقای رحمانی

سرکار خانم کتایون هاشمی کرمانشاهی

سرکار خانم کتایون کاتب صابر

سرکار خانم درسا ملکشاهی