آموزشی


جلسات ماهانه ژورنال کلاب
 
ماموریت و چشم انداز
 
- مدیریت فرآیند تنظیم متن پیش­نویس سیاست­های اجرایی در حوزه  فرابخشی سلامت،
- تصویب و ابلاغ آن­ها و  پایش و ارزیابی استقرار برنامه­ های فرابخشی سلامت در راستای سیاست­های مصوب.