آموزشی


جلسات ماهانه ژورنال کلاب
ساختار دبیرخانه شورای عالی
 
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی متشکل از رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی،هیات علمی و کارشناسان است که رئیس دبیرخانه مشاور وزیر بوده و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می­شود.  
 
به منظور هماهنگی با سایر سازمان­های عضو شورا، در هر دستگاه یک نفر از مدیران ارشد با معرفی ریاست دستگاه مربوطه به همراه یک کارشناس به عنوان هماهنگ ­کننده/  رابط ارشد سلامت جهت همکاری با دبیرخانه شورای عالی مستقر در وزارت بهداشت تعیین می­شوند. رابط ارشد سلامت وظیفه دارد تا هماهنگی لازم بین دبیرخانه و اعضای کارگروه­ها و عضو کمیسیون دایمی از دستگاه مربوطه را ایجاد کرده و ارتباطات درون و میان ­دستگاهی را تسهیل نماید. این هماهنگی شامل تسهیل حضور فعال  وزارت بهداشت در سایر شوراها و جلسات فرابخشی نیز  است.
 
     
  گروه هماهنگی سیاستهای فرابخش سلامت   گروه هماهنگی سیاستهای بخش سلامت  
         
     
  گروه برنامه ریزی و ارزیابی سلامت   گروه اطلاعات و دانش راهبردی سلامت