اصفهان
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
بهيار 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
ديپلم 6299931401 ملک حسين ابراهيمي گندماني محمد هادي 1
ديپلم 1291154981 حسن اسمعيلي موسي ابادي زهرا 2
ديپلم 1209100630 علي حسين اصفي سميرمي عشرت 3
ديپلم 4689974985 نصرت اله ايزدپناه حميد 4
ديپلم 5659698840 علي محمد جعفري هرندي مصطفي 5
ديپلم 6299850736 نصراله حضرتي کلبي بکي نبي اله 6
ديپلم 1092018891 غلامحسين راعي محمد 7
ديپلم 1170651283 احمد سليميان مهدي 8
ديپلم 1861375255 محراب شهبازي آزاد مهدي 9
ديپلم 1090364040 محمدعلي صالحي نجف آبادي يوسف 10
ديپلم 1159513929 محمد نبي مباشري دمنه بابك 11
ديپلم 1170618669 امامقلي مراديان چرمهيني فرشيد 12
ديپلم 4650662801 ابو القاسم ملک پور لطف اله 13
ديپلم 1129604306 محمد يسلياني نصرت الله 14
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1090269080 علي محمد آخوندي زهره 1
كارشناسي 0054292263 محمد آراسته مرجان 2
كارشناسي 1199244473 اسداله آقاسي مريم 3
كارشناسي 1239551088 مسلم آقاعلي فاطمه 4
كارشناسي 6299524499 صدراله آقالر مريم 5
كارشناسي 1111834555 مرتضي ابراهيمي احمد 6
كارشناسي 1171104073 عوضعلي ابراهيمي جابري اكرم 7
كارشناسي 6209677800 رحمت اله ابراهيمي حاجت آقايي زهرا 8
كارشناسي 6219406516 محمد ابراهيمي داشکسني مهري 9
كارشناسي 1111195641 اسماعيل ابراهيمي قهدريجاني اعظم 10
كارشناسي 1750963833 عبدالكريم ابوترابي نجف آبادي مريم 11
كارشناسي 5649911630 ابراهيم احمدي علي 12
كارشناسي 5419798611 حسنعلي احمدي مريم 13
كارشناسي 5649457396 محمد احمدي احمد 14
كارشناسي 5499838968 حشمت اله احمدي حسن آبادي صديقه 15
كارشناسي 0068882343 عباس احمدي داراني فرانک 16
كارشناسي 1159565821 ذوالفقار احمدي قوهکي زهرا 17
كارشناسي 1288071221 سيد حسين احمدي مهر مرجانه 18
كارشناسي 1199203580 نصراله احمديان زهرا 19
كارشناسي 1289475350 قاسم علي اخدر بلداجي خديجه 20
كارشناسي 2411451806 قدرت اله ادهمي زهرا 21
كارشناسي 1129886281 علي حسين اسپناني ناهيد 22
كارشناسي 1285924177 عليرضا اسحاقي چالشتري شراره 23
كارشناسي 1141898231 محمد اسحقيان درچه اعظم 24
كارشناسي 1754557813 حسن اسداله زاده مريم 25
كارشناسي 0491824661 مجتبي اسدي باغبادراني فاطمه 26
كارشناسي 1159416680 قدمعلي اسدي دره بيدي حميدرضا 27
كارشناسي 4621456741 باقر اسلامي منيژه 28
كارشناسي 5759161741 حسن اسمعيلي ابادچي فاطمه 29
                   
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 1 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 0491457170 يعقوب افراپور راشين 30
كارشناسي 1159044554 حيدر افشاري نرگس 31
كارشناسي 1289634475 اسماعيل افشاري زهرا 32
كارشناسي 0056008953 عباس اکبرشاهي کوهپايي ليلا 33
كارشناسي 1282416952 محمد اکبري دهقي مريم 34
كارشناسي 0385144318 حسين امشاسهند سعيد 35
كارشناسي 1292603534 مخمدعلي اميرکياني امير 36
كارشناسي 2709349477 ولي اله امين بندر چم خاله ليلا 37
كارشناسي 2141938996 روح اله اميني مشائي مهرداد 38
كارشناسي 5418672177 رمضان ايرانپور فرزانه 39
كارشناسي 1289602077 عباس ايماني فولادي الهام 40
كارشناسي 1284981551 حسين باباشاهي کوهانستاني فهيمه 41
كارشناسي 1290855749 علي باباشاهي كوهانستاني فاطمه 42
كارشناسي 2691193160 علي اصغر بابايي مريم 43
كارشناسي 1091225990 حسين باراني اکرم 44
كارشناسي 1817201182 محمدباقر باستاني فاطمه 45
كارشناسي 1249817048 محمود بافراني جميله 46
كارشناسي 2679013603 اميد باقر زاده هنده خاله رويا 47
كارشناسي 2708503006 مسيب باقري خالكياسري زهرا 48
كارشناسي 1199268240 فضل اله باقي زهره 49
كارشناسي 5129648013 ابوالقاسم برهمت محبوبه 50
كارشناسي 1291734066 محسن بشيري گورتي اكرم 51
كارشناسي 1290666741 حسين بلوچي زينب 52
كارشناسي 1288282141 اصغر بلوچيان زاده مهدي 53
كارشناسي 4620478032 فريدون بهدارومند هاروني حبيب الله 54
كارشناسي 5129912438 شکراله بهرامي مريم 55
كارشناسي 1290339821 رجبعلي بهراميان رناني محمد رضا 56
كارشناسي 2470855195 شکراله بهروزي مريم 57
كارشناسي 1289519218 عباس بهنام حقيقي فهيمه 58
كارشناسي 1283436906 ابراهيم بيابانکي گورتاني اعظم 59
كارشناسي 6229710579 قهرمان بيکيان امنه 60
كارشناسي 1170103995 كريم بيگي ريزي منيره 61
كارشناسي 1288065671 علي ضامن بيگي هرچگاني فرزانه 62
كارشناسي 6299511702 ايرج پايندان سحر 63
كارشناسي 1141956373 اسماعيل پناهي درچه فاطمه 64
كارشناسي 1249817031 غلامعلي پوربافراني نعيمه 65
كارشناسي 1284961095 حسنعلي پورپونه نجف آبادي زهرا 66
كارشناسي 5419976900 سيف الله پيري نوكابادي مينا 67
كارشناسي 1285146670 محمد تباشيري مژگان 68
كارشناسي 1288413246 ناده علي ترابي فاطمه 69
كارشناسي 1285906268 نادعلي ترابي فريبا 70
كارشناسي 1290989990 باقر تقوايي زهرا 71
كارشناسي 1239927843 علي اكبر تقي زاده سميرا 72
كارشناسي 1091393117 عبدالحسين تنها نجف آبادي فرشته 73
كارشناسي 6219882423 اسدالله توکلي طيبه 74
كارشناسي 6219294718 اسدالله توکلي اعظم 75
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 2 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1285988817 عباس تهراني فر ليدا 76
كارشناسي 1286089591 محمد حسين تيغ ساززاده يوسف 77
كارشناسي 1218711884 ناصر علي جابري کبري 78
كارشناسي 1111439011 عليمراد جابري اشترجاني جميله 79
كارشناسي 1286056829 غلامرضا جاويدمقدم مريم 80
كارشناسي 1159523576 عليرضا جديدي معصومه 81
كارشناسي 5419714132 كريم جعفري ديزيچه صديقه 82
كارشناسي 1288305362 احمد جمشيدي محمود 83
كارشناسي 1229704442 غلامرضا جنابي زهرا 84
كارشناسي 1289152829 حسنعلي جوكار سمسوري مهدي 85
كارشناسي 1281864285 عليجان جهانبازي گوجاني عباس 86
كارشناسي 1756109044 غلامرضا جهانپور مينا 87
كارشناسي 5759244183 حسين چراغي روزوه اعظم 88
كارشناسي 5269399891 خدارحم چراغي نوآبادي مريم 89
كارشناسي 1141129507 حسن حاجي باقري ليلا 90
كارشناسي 0068798385 نعمت اله حاجي حيدري مهرنوش 91
كارشناسي 1290435758 رضا حبيب اللهي حسن 92
كارشناسي 1091126836 مصطفي حجتي نجف آبادي طاهره 93
كارشناسي 1290563217 محمدرضا حسن پور امنيه مرجان 94
كارشناسي 0933508700 حبيب حسن زاده اردكان ليلا 95
كارشناسي 1171040776 جانعلي حسين زاده درازکلا شهناز 96
كارشناسي 1263022995 محمد حسين زاده فيني زهرا 97
كارشناسي 1283858681 سيد حسن حسيني منصوره 98
كارشناسي 1817306774 سيد عبدالمطلب حسيني رضوان 99
كارشناسي 1288115377 جلال حسيني مرجان 100
كارشناسي 1291716904 سيد محمود حسيني ارزناني عفت 101
كارشناسي 1281044172 سيد حسن حسيني دستجردي اکرم السادات 102
كارشناسي 1111443017 اسماعيل حسيني زفره سيده مليحه 103
كارشناسي 1288891555 محمود حشمت شهناز 104
كارشناسي 1284830330 عشق علي حقاني مورکاني فروغ الزمان 105
كارشناسي 1090393865 اسماعيل حيدري جوزداني فرشته 106
كارشناسي 1249499224 مسيب حيدري نيا ناييني زينب 107
كارشناسي 1141891808 حسينعلي حيدري هرستاني عبدالحميد 108
كارشناسي 1199164267 مرتضي خان احمدي محمد 109
كارشناسي 0062206036 علي خانعلي پوروزواني معصومه 110
كارشناسي 1288308061 اسدالله خبازيان اصفهاني زهرا 111
كارشناسي 1284928179 عبدالرحيم خدارحمي زهرا 112
كارشناسي 4650459265 حسن خديبي بروجني مدينه 113
كارشناسي 1284838765 حسين خليلي نژاد مريم 114
كارشناسي 1249840392 قاسم خوش بخت کدنوييه مريم 115
كارشناسي 1288939329 ابراهيم خيرالهي حسين آبادي مليحه 116
كارشناسي 5499425272 عباس دادخواه ليلا 117
كارشناسي 1289482543 علي اکبر دادخواه تهراني مهدي 118
كارشناسي 1141895013 اسماعيل دادخواه تهراني الهه 119
كارشناسي 1281921947 حسينعلي داستان پور آبادي الهام 120
كارشناسي 1288890958 بهادر دانشور منيژه 121
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 3 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1287317839 حسين داوري دولت آبادي الهام 122
كارشناسي 1199179566 حمزه درويش پوريان ليلا 123
كارشناسي 1171312342 سهراب دري سده صفورا 124
كارشناسي 2709773090 تقي دزدارشلماني الهه 125
كارشناسي 0066270405 مهدي دوستي شادي 126
كارشناسي 6209787703 محمد دهقاني چم اسماني مژگان 127
كارشناسي 6339856969 عبداله رئيسي دستگردي خاور 128
كارشناسي 1289407215 شعبانعلي ربيعي فريبا 129
كارشناسي 1289464197 بهرام ربيعي دهاقاني زهره 130
كارشناسي 1199632333 رحمت الله رجاييان زهرا 131
كارشناسي 1283534398 ابراهيم رجي مهناز 132
كارشناسي 1288963912 عبدالله رحمانيان حسين ابادي زهرا 133
كارشناسي 1288886691 قاسمعلي رحمن درچه مهري 134
كارشناسي 5949866940 عبدالرحيم رحيمي عصمت 135
كارشناسي 1209412926 فريبرز رستگار عباسعلي 136
كارشناسي 5718991111 برات علي رسولي فر محمد علي 137
كارشناسي 0048531741 رضا رشيدفر فريناز 138
كارشناسي 1090516223 غلامرضا رشيدي علويجه آناهيتا 139
كارشناسي 1288031610 رضا رضائي خسروآبادي ريحانه 140
كارشناسي 1249815673 احمد رضايي مريم 141
كارشناسي 1159846588 سارم رفيعي دمنه وحيده 142
كارشناسي 1189869535 اکبر رمضاني فريبا 143
كارشناسي 6339867227 جمشيد رمضاني فر عباس 144
كارشناسي 2296918344 عبدالخالق رنجبر ازاده 145
كارشناسي 1239890168 عليرضا رنجبر کلهرودي شهين 146
كارشناسي 1285105109 اکبر ره افروز الهام 147
كارشناسي 1285756339 نوراحمد ريگي كنهري مريم 148
كارشناسي 5409949277 مهدي رييسي زهرا 149
كارشناسي 0059063580 رمضان زائري اميراني زهرا 150
كارشناسي 3874737357 فريدون زجاجي فتانه 151
كارشناسي 1189611090 نورمحمد زفرقندي رسول 152
كارشناسي 1092030409 حسن زماني سكينه 153
كارشناسي 5499944032 مرتضي زماني نيره 154
كارشناسي 1285899636 ناصر ستايش کيا صديقه 155
كارشناسي 5659861891 حسين سرهنگ پور کفراني ثريا 156
كارشناسي 1287068804 علي سعيدي حسين 157
كارشناسي 5499404747 قاسم سلطاني مرضيه 158
كارشناسي 1290364397 حسن سلطاني آفاراني صديقه 159
كارشناسي 1282796240 محمدعلي سلماني زهرا 160
كارشناسي 5499429049 غلام رضا سليمانيان فرشته 161
كارشناسي 1170113923 چراغعلي سنچولي قديم سميه 162
كارشناسي 1159373329 سهراب سوادکوهي عليرضا 163
كارشناسي 1289428166 غلامحسين شاه نظري درچه محمد 164
كارشناسي 5110183228 قربانعلي شاهي دليگاني زهره 165
كارشناسي 1289463549 مرتضي شريفي تهراني مريم 166
كارشناسي 0071549986 عباس شريفي خداداد زهرا 167
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 4 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1159012229 عباسقلي شريفي داراني الهه 168
كارشناسي 3873469758 قهرمان شعباني هادي 169
كارشناسي 5649724016 ابراهيم شفيعي مريم بيگم 170
كارشناسي 5649722021 محمد شفيعي بتول 171
كارشناسي 1289588996 حسن شفيعي اسفيدواجاني سارا 172
كارشناسي 1289152675 حسين شفيعي علويجه اعظم 173
كارشناسي 1293142700 محمد باقر شكراللهي يانچشمه زهرا 174
كارشناسي 1141244330 ماشااله شكراني زهرا 175
كارشناسي 4621712853 اردشير شمس غزال 176
كارشناسي 6209914292 ولي محمد شمس چم گاوي فاطمه 177
كارشناسي 1092303162 احمد شمسي كهريزسنگي الهه 178
كارشناسي 1290981213 رسول شمشيرگر شهناز 179
كارشناسي 1288099134 رحيم شورشي شراره 180
كارشناسي 1129819191 علي محمد شهابي مهدي 181
كارشناسي 2590482728 علي رضا شهابي هاجر 182
كارشناسي 1287007661 غلام علي شهباز معصومه 183
كارشناسي 1285080599 محمدابراهيم شهبازي پور لادن 184
كارشناسي 5499576904 حسن شياسي اعظم 185
كارشناسي 5419165198 صفرعلي صابري مبارکه خديجه 186
كارشناسي 1290950369 علي اکبر صادق پور معصومه 187
كارشناسي 1289122245 پرويز صادقي مريم 188
كارشناسي 1288270461 امير خسرو صارمي صبيحه 189
كارشناسي 1090247486 فتح الله صافي نجف ابادي مهري 190
كارشناسي 2122421649 سيد ابوالقاسم صالحي سيده کبري 191
كارشناسي 1288249055 محمد رضا صالحي زهره 192
كارشناسي 1282814230 حشمت ا... صالحي اسکندري ژاله 193
كارشناسي 1751426701 فتح اله صالحي پور باورساد انيتا 194
كارشناسي 1171128673 حسن صالحي سده زهرا 195
كارشناسي 1091786747 قربانعلي صالحي كهريز سنگي مليحه 196
كارشناسي 0491936982 عليرضا صانعي گنجه فريده 197
كارشناسي 1199808253 پرويز صبوري مرتضي 198
كارشناسي 4172144748 جلال صدوري مرضيه 199
كارشناسي 1291726764 بمانعلي صغيرزاده دارکي مرجان 200
كارشناسي 1286099595 محمد صفا سميه 201
كارشناسي 1286099609 محمد صفا صفورا 202
كارشناسي 1750416931 غلامعلي صفائي سارا 203
كارشناسي 1111448167 صمد صفري سهرفيروزاني مريم 204
كارشناسي 1239909713 محمد طالبي بادي سميه 205
كارشناسي 4579318277 حسن طالبي برمي مريم 206
كارشناسي 6339755577 ناصر قلي طالبي دستنايي مريم 207
كارشناسي 5499846820 محمد طاهري مجتبي 208
كارشناسي 1754206492 قاسم طاهري سده فرشيد 209
كارشناسي 1091596123 قاسم طاهري سده ژاله 210
كارشناسي 6299501731 محمدباقر طهماسبي مريم 211
كارشناسي 1290751439 سيدمحمدعلي عالم کارلاداني سيدمحمدرضا 212
كارشناسي 1289169535 علي عباد سيچاني معصومه 213
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 5 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 4679008458 تعمت اله عباس زاده زهره 214
كارشناسي 1289018421 عباس عباسي جبلي مريم 215
كارشناسي 5659884921 احمد عباسي جنداني مجتبي 216
كارشناسي 1140224654 حسن عباسي دره بيدي مهري 217
كارشناسي 1288881266 رضاقلي عباسي رياخوني شهين 218
كارشناسي 1283520559 بهزاد عباسي شهني سحر 219
كارشناسي 1198699965 فريدون عباسيان اسفرجاني مريم 220
كارشناسي 1091441911 حسينعلي عبدالعظيمي نجف ابادي اعظم 221
كارشناسي 1280385502 حسين عبدالهي مريم 222
كارشناسي 1287191142 يداله عبدي الهام 223
كارشناسي 1189602441 عزيز عجم حاجي محمدي تلك آبادي ليلا 224
كارشناسي 5659865879 طالب عسگري قورتاني کبري 225
كارشناسي 1817298690 محمد رضا عطاآبادي پريسا 226
كارشناسي 1229726926 رمضانعلي عظيمي خسرو 227
كارشناسي 1199322393 عباسعلي عظيمي اكرم 228
كارشناسي 4650638471 علي اکبر علايي فرادنبه اعظم 229
كارشناسي 1283609770 سيدجمال علوي قهفرخي نسرين سادات 230
كارشناسي 1159001677 لطف اله علي پور شهرکي عصمت 231
كارشناسي 1092061010 پرويز علي خاني سمانه 232
كارشناسي 0381742271 شكراله علي شيرازي زهرا 233
كارشناسي 1286054591 محمدحسن عليدادي مريم 234
كارشناسي 1189360233 حسن علينقي زاده اردستاني فهيمه 235
كارشناسي 1140189743 حسن عموئي خوزاني ليلا 236
كارشناسي 1290917779 رضا غديريان راضيه 237
كارشناسي 5659712142 حيدر غضنفري هرندي زهرا 238
كارشناسي 5659639781 علي غفوري جشوقاني زهرا 239
كارشناسي 5658887577 عباس غياثي جنداني مسلم 240
كارشناسي 5499401233 علي اکبر فدايي تهراني مريم 241
كارشناسي 6299875836 ابراهيم فرجي مهدي 242
كارشناسي 1288951272 عباس فرهادي مرضيه 243
كارشناسي 1289420602 رسول فرهادي امينه فيروزه 244
كارشناسي 1142224740 غلامرضا فريد خديجه 245
كارشناسي 1289072639 فضل اله فلاح پور سيچاني صفورا 246
كارشناسي 1129636161 قربانعلي قاسمي ليلي 247
كارشناسي 1141191962 مرتضي قاسمي خوزاني حجت اله 248
كارشناسي 1287220533 اسداله قاسمي قهساره وحيده 249
كارشناسي 1229744681 ابوطالب قجاوند ليلا 250
كارشناسي 1091745889 علي قرباني جواد 251
كارشناسي 1140212559 عبداله قندي ليلا 252
كارشناسي 1170768792 غفار قيصري راکه الهام 253
كارشناسي 1091198209 عباسعلي قيصري نيا نجف آبادي بتول 254
كارشناسي 1293146382 صفرعلي کاظمي فاطمه 255
كارشناسي 1171094851 رضا کاظمي ورنامخواستي مريم 256
كارشناسي 1283887282 عباس کاظمي يک لنکي مهري 257
كارشناسي 4432782765 محمد کاويار فاطمه 258
كارشناسي 1199164771 حبيب اله کاوياني نفيسه 259
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 6 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1171098421 احمد کرمي زهرا 260
كارشناسي 0066841976 حسين کريم زادگان ليلا 261
كارشناسي 1091435278 علي کريمي اکرم 262
كارشناسي 4133077873 محمود کريمي زهرا 263
كارشناسي 5659621600 مصطفي کريمي نسرين 264
كارشناسي 1140750267 محمد رضا کريمي محمد 265
كارشناسي 1289382794 عباس کريميان مهناز 266
كارشناسي 1141161125 محمود کفعمي لاداني رضوان 267
كارشناسي 1285094093 فتح الله کمالي انداني حنانه 268
كارشناسي 1288191561 حسين کنعاني محبوبه 269
كارشناسي 5659708773 رضا کنعاني طاهره 270
كارشناسي 1111427844 مظاهر کياني زهراء 271
كارشناسي 0383704251 احمد کيخائي محمد رضا 272
كارشناسي 6219870077 يداله کيخائي نادر 273
كارشناسي 1285188918 مجيد كچويي نژاد فرزانه 274
كارشناسي 1289007691 اصغر كرم سيچاني شيما 275
كارشناسي 1280422696 مرتضي كرماني آفاراني مرضيه 276
كارشناسي 5659715206 علي كنعاني زهرا 277
كارشناسي 1289091609 زاور گراگوسيان نماگردي وازريک 278
كارشناسي 1287134882 محمدباقر گرجي سميه 279
كارشناسي 2410991432 محمد حسن گلشن علي رضا 280
كارشناسي 4621636170 حبيب اله لهرابي سكينه 281
كارشناسي 1285968581 محمد مالکي سونکي مريم 282
كارشناسي 1141286531 نعمت اله مالکي ورنوسفادراني محبوبه 283
كارشناسي 1288435169 محمد محمدي آسيه 284
كارشناسي 1141089051 مرتضي محمدي محبوبه 285
كارشناسي 1159558061 پرويز محمدي اباذر 286
كارشناسي 5419173247 غلامعلي محمدي آدرگاني خديجه 287
كارشناسي 5419708884 حسن محمدي ادرگاني طيبه 288
كارشناسي 1091213275 حسين محمدي خشوِئي روح انگيز 289
كارشناسي 1817182684 عابدين محمدي خشويي آناهيتا 290
كارشناسي 1290421961 علي محمدي دستجا محبوبه 291
كارشناسي 1291994807 علي محمدي فراني مائده 292
كارشناسي 1290504172 نورعلي محمديان ليلا 293
كارشناسي 1209839350 سيروس محمودي سميه 294
كارشناسي 1219738867 حسين محمودي اشرف السادات 295
كارشناسي 1285118601 جانمراد محموديان درويشاني زينب 296
كارشناسي 1281916374 حسين مختاري سميه 297
كارشناسي 1280362480 ناصر قلي مختاري باغکمه محمد رضا 298
كارشناسي 6209914713 رمضانعلي مختاري کرچگاني مريم 299
كارشناسي 1142143351 اسداله مدني ليلا 300
كارشناسي 6299694076 منصور مرادي ارسلان 301
كارشناسي 4668888931 نور محمد مرادي صالح 302
كارشناسي 5499413509 قاسم مراديان فرزانه 303
كارشناسي 1290501610 حسن مرتضايي مليکه 304
كارشناسي 4621809326 شكرالله مرداني داود 305
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 7 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 5659392385 علي اكبر مرداني تودشكي رضوان 306
كارشناسي 1285907310 اصغر مريخي مطلق مرضيه 307
كارشناسي 1281755834 نادعلي مزروعي سبداني اعظم 308
كارشناسي 1290381704 اکبر مستاجران سيما 309
كارشناسي 1189349191 علي اكبر مستوفي مستوره 310
كارشناسي 1286977622 سيد رحمت اله مسعوديان سکينه 311
كارشناسي 1284874801 حسين مصلحي مريم 312
كارشناسي 1289028141 حسين مظاهري مريم 313
كارشناسي 1141171473 حسنعلي مظاهري فروشاني زكيه 314
كارشناسي 1218922524 عليرضا معاني الاهه 315
كارشناسي 6609575428 علي معتمدي مصطفي 316
كارشناسي 1289054606 علي اكبر معصومي چهل خانه زهره 317
كارشناسي 6609597464 رضا معيني مهري 318
كارشناسي 1129607038 امامقلي مقدسي اخوره عليايي سهيلا 319
كارشناسي 5419844321 سلطانعلي ملت كركوندي زهرا 320
كارشناسي 1199188557 عبدالحسين ملکيان ميترا 321
كارشناسي 1287163378 حسن ملكوتي خواه عليرضا 322
كارشناسي 1209684918 علي حسين منصورزاده خديجه 323
كارشناسي 1290794154 حيدر قلي منصوري گندماني زهرا 324
كارشناسي 1290792143 جعفر منعميان شريفه 325
كارشناسي 1288050501 منو چهر مو يد ي ورپشتي زهرا 326
كارشناسي 1288131356 عزيزاله موحدي مهرنوش 327
كارشناسي 1170632874 محمد موحدي زاد فرزانه 328
كارشناسي 5409745868 سيد رضا موسوي فاطمه 329
كارشناسي 1091150362 سيد هاشم موسوي سوسن 330
كارشناسي 5129666011 سيد محسن موسوي دهاقاني وجيهه السادات 331
كارشناسي 1142159612 سيد حسين موسوي زاده تيرانچي سيد اسماعيل 332
كارشناسي 1249496128 سيد مصطفي موسوي نژاد ناييني مريم 333
كارشناسي 1287312004 علي مولوي زاده نرجس 334
كارشناسي 4623264671 حيدرعلي مولوي وردنجاني مهدي 335
كارشناسي 5649595731 رضا مومني حسن 336
كارشناسي 1141674602 حسين مهتري مرجان 337
كارشناسي 1249494613 ماشااله مهدييان ناييني زهره 338
كارشناسي 4623148181 محمدعلي نادري ساماني كبري 339
كارشناسي 1159286574 ناصرقلي ناصري افسانه 340
كارشناسي 1189941449 حسين نساجي نسترن 341
كارشناسي 1280413891 رمضانعلي نصرازاداني محبوبه 342
كارشناسي 1284841448 حسن نصراصفهاني منيژه 343
كارشناسي 1141909952 محمد علي نصراصفهاني اعظم 344
كارشناسي 1170692532 رضا نصيري ريزي مهري 345
كارشناسي 2410987575 محمد حسن نعمت الهي سميه 346
كارشناسي 1141082705 نوراله نقدي فرخنده 347
كارشناسي 1091553361 حيدر نور محمدي نجف آبادي زهره 348
كارشناسي 4679689651 زضا نيکبخت اصل زيبا 349
كارشناسي 1287080170 يوسف نيکوبخت فاطمه 350
كارشناسي 1289218811 ابراهيم وحيد دستجردي نيره 351
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 8 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پرستار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 5129659589 حجت اله وحيدي بهناز 352
كارشناسي 0073057827 مهدي وکيلي سپيده 353
كارشناسي 1110879415 حسين هاشمي زهرا السادات 354
كارشناسي 1219798150 صفدر علي هاشمي مريم 355
كارشناسي 1291447296 حسن هاشمي ده چي اشرف سادات 356
كارشناسي 1219773891 محمد حسين هدايتي پري 357
كارشناسي 1219793817 محمد حسين هدايتي منصوره 358
كارشناسي 6209811906 كريم هدايتي چرمهيني بتول 359
كارشناسي 1285971086 حسن هوشنگي زهره 360
كارشناسي 3255432944 ابراهيم ياوري يگانه 361
كارشناسي 1288201559 رضا يوسفي فاطمه 362
كارشناسي 1159859809 علي محمد يوسفي اسکندري کبري 363
كارشناسي 1249485622 ناصر يوسفي زاده ناييني سوگند 364
كارشناسي 1249482127 حسين يوسفي محمدي مريم 365
پزشك 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
دكتري 1282351801 محمدعلي اسماعيلي مهران 1
دكتري 1249930456 محمد حسين افشاري جواد 2
دكتري 6209671365 علي اميني باغبادراني سهيلا 3
دكتري 1755769644 عباس بابايي مهران 4
دكتري 1249229618 مسلم پوربافراني مريم 5
دكتري 4449675649 يدالله توکلي گارماسه ناهيد 6
دكتري 8189352291 عباس ديان اردستاني مهدي 7
دكتري 1249809843 عباسعلي رئوفي معصومه 8
دكتري 1288969791 حسين علي رضايي عباس 9
دكتري 1288951264 عزيزاله رييسي مصطفي 10
دكتري 1286897270 حسن سالمي محسن 11
دكتري 5129652916 عزت الله سهرابي دهاقاني الهام 12
دكتري 1815423951 روح اله صادقي فرحناز 13
دكتري 1282709852 رسول صادقيان علي 14
دكتري 0061506702 پرويز طاهري نيما 15
دكتري 1091101418 احمد عابديني نجف آبادي حسين 16
دكتري 1090358318 اسفنديار عظيمي اکبر 17
دكتري 1229730486 سيد محمد باقر علوي سيد عليرضا 18
دكتري 0069113572 عباس عمراني حسين 19
دكتري 1288149891 مرتضي فوده مهدي 20
دكتري 1189572036 سيد رضا کاظمي طبايي زواره سيد محسن 21
دكتري 1291371771 علي كاظميان مهر عباس 22
دكتري 3110990407 حسن گلزاري مجتبي 23
دكتري 1291429670 اسداله گياهچين خوراسگاني علي اصغر 24
دكتري 1290950059 ناصر محمدابراهيمي بهناز 25
دكتري 1219409456 محمدمهدي محمدباقري ازاده 26
دكتري 1249490995 سيد کمال موسي کاظمي منصوره السادات 27
دكتري 1239546130 محمد صادق مهابادي امير 28
دكتري 1189353121 سيدنصراله هاشمي مينو 29
                   
                   
10:15:45 1387/12/24               صفحه 9 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
پزشك 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
دكتري 1291880070 عبدالعلي يوسفي گورتي عباس 30
پزشك متخصص رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
دكتري تخصصي 1110241615 تقي جعفرزاده علي 1
دكتري تخصصي 1284843130 حسين خلج امينه بيتا 2
دكتري تخصصي 1128874441 محمد سپياني بهرام 3
دكتري تخصصي 1090251882 رضا قلي عادل نيا نجف ابادي رضوان 4
دكتري تخصصي 6219457056 غلام علي علائي علي 5
دكتري تخصصي 1288850832 حفيظ الله فروغي علي اکبر 6
دكتري تخصصي 1283590565 حسين فضيله فرزاد 7
دكتري تخصصي 1285742508 مرتضي قديري شيداني فرشاد 8
دكتري تخصصي 1091135991 سيد رسول نوريان نجف ابادي سيد محمد 9
دكتري تخصصي 1971398632 محمد يادگاري ناييني افسون 10
حسابدار 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1818550814 محمود اللهي محبوبه 1
كارشناسي 1287011691 رضا امام پور ليلا 2
كارشناسي 1199255165 حبيب اله انصاريپور حميده 3
كارشناسي 1229748695 مرتضي اورعي رضوان 4
كارشناسي 5129677080 محمد بصيري دهاقاني سهيلا 5
كارشناسي 1090373910 فتح اله بهمنش هاجر 6
كارشناسي 1288409796 عبدالله پارسا پريسا 7
كارشناسي 1141301377 محمود پريشاني فروشاني فاطمه 8
كارشناسي 1199663506 محمدعلي ترابي محترم 9
كارشناسي 1249933137 جلال جلال پور حميدرضا 10
كارشناسي 1189353873 هوشنگ حاجي زاده سميه 11
كارشناسي 1291516905 محمدعلي خزائي بوزاني روح اله 12
كارشناسي 1229941843 محسن رجايي شهلا 13
كارشناسي 1287358837 بهرام شبانيان پوده فهيمه 14
كارشناسي 1159867399 سيد مسرور عبداللهي زهراسادات 15
كارشناسي 1209868261 سيد محمد قائم مقامي نجمه 16
كارشناسي 1292212063 محمد قاري پور اعظم 17
كارشناسي 5129939034 علي جان کريمي ليلا 18
كارشناسي 1209841983 کيامرث لقايي بخش موسي 19
كارشناسي 1286117208 مرتضي ملايي رناني الهام 20
كارشناسي 6209716105 حمزه علي نجفي چم طاقي معصومه 21
كارشناسي 5110644365 جواد نوروزي فاطمه 22
كارشناسي 1282382055 محمد همدانيان پور فريبا 23
دندانپزشك رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
دكتري 1218713232 محمود عموهاشمي عليرضا 1
كاردان آزمايشگاه1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 2411521677 خليل دهقاني کتايون 1
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 10 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كاردان آزمايشگاه1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 5499431515 عبداله طاهري تهراني منيژه 2
كارداني 1209879573 حسن طايي منيره 3
كارداني 1290804885 محمدعلي عابدي مزرعه زينب 4
كارداني 1170692338 محمود علي صادقي حسين 5
كارداني 1189943409 احمد مختاريان زواره مريم 6
كارداني 1091343421 محمد علي معيني نجف ابادي راحيل 7
كارداني 1199669253 مصطفي نيک رو مريم 8
كاردان اتاق عمل 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 6209468004 لطف الله آرام کبري 1
كارداني 1199199893 فضل اله اباذري شهرضا فرزانه 2
كارداني 1289610649 محمود استکي اورگاني زهره 3
كارداني 1290833095 محمدعلي اکبري زهره 4
كارداني 1293079561 اكبر اكبري فاطمه 5
كارداني 1171286945 خيبر اماني بابادي سميه 6
كارداني 1287199161 رحيم امين پور فارساني مصطفي 7
كارداني 5499893764 علي اميني فاطمه 8
كارداني 1110077378 محمد براتي حسين آبادي معصومه 9
كارداني 1281865486 اصغر برهاني محمد 10
كارداني 6299875585 علي بوزار فاتح آبادي محمود 11
كارداني 1249743567 محمد پوربافراني علي 12
كارداني 1142149838 احمد ترکيان عادله 13
كارداني 2370755431 چنگيز جانبازي عمله محمد 14
كارداني 6609446415 مسيب جعفري طاهره 15
كارداني 1209243466 رحيم جمالي شمس الدين 16
كارداني 1091332266 محمد حسين حاجي اميني نجف ابادي هاجر 17
كارداني 1092266429 مهدي حاجي نصرالهي اعظم 18
كارداني 1262666181 علي خاکباز زهرا 19
كارداني 0075852918 احمد خوشطينت مطلق زهرا 20
كارداني 1262361958 تقي دوستاني طيبه 21
كارداني 6209919170 حسينعلي سلطاني معصومه 22
كارداني 6219882512 علي شاه سوني بهرام 23
كارداني 1091284768 باقر شريفي نجف ابادي الهه 24
كارداني 1285987411 رضا شهبازي دستجرده مرضيه 25
كارداني 1286024250 علي صادقي اميد 26
كارداني 1291574735 اکبر صادقيان مرضيه 27
كارداني 4072571016 ماشاالله صارمي ابراهيم 28
كارداني 1209866889 علي حسين صالحي طاهره 29
كارداني 1288186657 حسين صالحي فاطمه 30
كارداني 5649689830 حسن طاوسي ينگابادي مصطفي 31
كارداني 5129964349 محمد علي عباس زاده عطا آبادي ساناز 32
كارداني 1283412241 سيد اصغر قاضي عسگر مريم السادات 33
كارداني 5129988884 سيد حسن قريشي عطاابادي طيبه السادات 34
كارداني 1290726280 حسين کريمي سميه 35
كارداني 1170672280 محمد کريمي ريزي اعظم 36
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 11 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كاردان اتاق عمل 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1292034076 جواد کلني سهيلا 37
كارداني 6339720293 حسن علي كياني خراجي محمد 38
كارداني 1292427507 علي گرجي فاطمه 39
كارداني 1111266174 مرتضي گرداني شروداني اکرم 40
كارداني 1199261912 محمد مهدي متقي سعيده 41
كارداني 1289583781 محمود محمدي علي اکبر 42
كارداني 5499836698 علي محمدي مباركه زهره 43
كارداني 0057843211 ناصر مختاري الهام 44
كارداني 1110680953 فتح اله مسيبي محمد 45
كارداني 1815832800 منوچهر ناظم شهرضايي فرزاد 46
كارداني 1189611740 احمد نجارحسيني فاطمه 47
كارداني 6209694160 حسن نعمتي چرمهيني طلعت 48
كارداني 5499932761 حشمت اله نقي زاده اکرم 49
كارداني 3874726207 علي ولايتي زهرا 50
كارداني 5409736151 مفاخر وهاب زهرا 51
كارداني 1249815691 ولي اله وهابي همابادي سکينه 52
كاردان بهداشت حرفه اي 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1239941358 رحمت اسلام پناه مهري 1
كارداني 1189944571 محمدعلي اكرامي مهشيد 2
كارداني 1209955679 علي اكبر پركم مرضيه 3
كارداني 5499405311 محمد خدايي ليلا 4
كارداني 5129650174 محمدعلي صادقي زهرا 5
كارداني 1209672261 جهانگير صاعدي الهه 6
كارداني 1283435330 صفرعلي محققيان گورتاني زهرا 7
كارداني 1288954433 عباس مشتاقي نيا آرزو 8
كاردان بهداشت خانواده 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 5409967704 سيد مهدي آل داود طيبه السادات 1
كارداني 4621593870 حسن آقا احمدي بني مهناز 2
كارداني 1159883793 ذوالفقار احمدي قوهكي مريم 3
كارداني 1287188117 محمد علي الماسي زفره طيبه 4
كارداني 1286069793 رضا تبريزي زهرا 5
كارداني 5759804383 موسي قي جعفري فاطمه 6
كارداني 1090289812 رضا قلي جلالي جلال ابادي مريم 7
كارداني 6219398017 حسن چراغي زهره 8
كارداني 1091626715 محمدرضا حاجي علي عسگري نجف آبادي فاطمه 9
كارداني 1292637730 سيد مجتبي حسيني مشکناني زينب 10
كارداني 1199245577 محمدابراهيم حميديا ليلا 11
كارداني 1239945779 علي حنوجي فرد نرگس 12
كارداني 1129895130 نصرت اله رحيمي آخوره عليايي ناهيد 13
كارداني 1091253625 احمدقلي رضامند فاطمه 14
كارداني 1110898231 علي رضايي باغ ابريشمي هاجر 15
كارداني 4623280772 حجت الله سليماني فرزانه 16
كارداني 1289517363 جلال سليماني تخت فولادي شكوه 17
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 12 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كاردان بهداشت خانواده 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 5659902812 بمانعلي سليمي صالح آبادي انسيه 18
كارداني 5659917453 عبدالحميد شاه ميرزايي ليلي 19
كارداني 1290927405 حسين شاه ميرزايي جشوقاني زينب 20
كارداني 1249943094 محمدعلي شريفي جشوقاني انسيه 21
كارداني 0079553818 علي شوکتي بادي سمانه 22
كارداني 1290605297 احمد شيخي سميه 23
كارداني 1281027235 محمد علي صادق البنايي مريم 24
كارداني 2571819933 محمد صادقي ندا 25
كارداني 1170771688 رحمت اله عابديني ريزي اکرم 26
كارداني 5499949689 محمد عباسي دره بيدي زهرا 27
كارداني 6339900186 نگهدار عبداللهي دزکي اکرم 28
كارداني 1219893544 حسين عسگري خديجه 29
كارداني 6209720463 مسعود فتاحيان كليشادرخي سميرا 30
كارداني 1209979861 علي فرزادمهر سميرا 31
كارداني 1286132754 مرتضي فرشيدزاد راضيه 32
كارداني 5110163014 رمضان قاسمي خرزوقي زهرا 33
كارداني 1091755051 مهدي قاسمي کهريزسنگي طاهره 34
كارداني 1209840944 رستم قرباني طاهره 35
كارداني 1199874353 سيد يحيي قريشي تبار نفيسه السادات 36
كارداني 1209758441 موسي قزل بگلو گل خمار 37
كارداني 5499945160 مرتضي کاظمي زهره 38
كارداني 1249945518 عبدالمهدي کاکاناييني افسانه 39
كارداني 1092250001 حمزه کبيرزاده نجف ابادي راضيه 40
كارداني 4689249350 فريدون مرادپور خديجه 41
كارداني 1219944408 محمود ياوري زهرا 42
كاردان بهداشت محيط1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 5419187337 حيدر ابوطالبي كركوندي محبوبه 1
كارداني 4623607984 محمد اقابابايي بني مرضيه 2
كارداني 1159891400 حسن حيدري مهناز 3
كارداني 1140185081 نصراله خان احمدي ورنو سفادراني زهرا 4
كارداني 5939874525 رضا قلي خوش نمکيان سوسن 5
كارداني 1170742191 عبدالرضا دورقي ليلا 6
كارداني 6219931815 ابوالفضل رفيعي راضيه 7
كارداني 5499577935 عبدالکريم شريفي ورپشتي زهرا 8
كارداني 1092164081 عبدالله صالحي عاطفه 9
كارداني 1142280349 عباسعلي صفاري خوزاني هاجر 10
كارداني 5759136399 صفدر قلي عسگري ماريا 11
كارداني 1199400122 عبدلرسول عشقي شهرضا فرشته 12
كارداني 4623594491 محمد رضا غلامي ارجنكي زهره 13
كارداني 1911177524 عبدالمحمد فتاحي سارا 14
كارداني 1092165703 يداله قنبري مريم 15
كارداني 1209842531 گودرز كريمي چشمه علي مريم 16
كارداني 6329960968 الياس كمالي آمنه 17
كارداني 1111882894 هاشم لطفي اجگردي سعيده 18
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 13 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كاردان بهداشت محيط1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 4230274051 حسين محمودي جهان آباد علي محمد 19
كارداني 1284911829 حسين مزدبران حبيب ابادي مرضيه 20
كارداني 6219945948 عباس مقصودي افوسي فاطمه 21
كاردان دندانسازي1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1285960841 محمد رضا جوزداني زهرا 1
كارداني 0048519235 عزت الله خردي محمد علي 2
كارداني 1285175395 هاشم هاشم نژاد نفيسه 3
كاردان راديو لوژي 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1289208840 عليرضا اشنافر رضوان 1
كارداني 1129613143 حاجي محمد اصلاني ابراهيم 2
كارداني 5659882277 محمدرضا نظام زاده اژيه عصمت 3
كاردان مبارزه با بيماريهاي 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1219796743 رضا اخگري محسن 1
كارداني 1129895009 مختار اصلاني مسعود 2
كارداني 4679787678 عبدالنبي اميدي نرگسي مهدي 3
كارداني 4650203392 محمد بصيري مختار 4
كارداني 1189943166 علي ثنايي زواره عباس 5
كارداني 1289515565 منصور جاويدفر مهدي 6
كارداني 6339472079 سيد يعقوب حسيني سيد مهدي 7
كارداني 1281901679 علي حصومي سعيد 8
كارداني 1141287897 نصر الله خان احمدي ورنوسفادراني علي 9
كارداني 5499427003 اصغر داد خواه محمد 10
كارداني 4679404361 مانده علي داودي فارساني علي 11
كارداني 1289166099 علي داوري دولت ابادي علي 12
كارداني 1209839628 اروجعلي ذوالفقاري پوريا 13
كارداني 1289144567 علي رضايي زاده امير 14
كارداني 1209846500 سرديار رهنمابد ابوذر 15
كارداني 1141261448 علي اصغر ريحاني خوزاني حسن 16
كارداني 4622172542 جهانگير رييسي واناني حسن 17
كارداني 1189610957 اكبر صادقي حداد زواره حسين 18
كارداني 4621605615 محمود طالب پور دهکردي حسين 19
كارداني 3256850855 محمد عالي زاد محراب 20
كارداني 1293386391 مسلم عباسي کلمه خواراني مسيب 21
كارداني 4622144670 علي عبداله زاده كرامت 22
كارداني 4679728078 حجت الله عربي فرد نوروز 23
كارداني 5419831211 اسماعيل غلامي حميد 24
كارداني 0064706923 نصراله قاسمي دانيال 25
كارداني 1199939129 حميد قبادپورقورد کامران 26
كارداني 4231166102 شامحمد قوام زاد محمدجواد 27
كارداني 4622139863 عباسقلي کرمي واناني عيسي 28
كارداني 1291592822 هوشنگ کريم زاده سورشجاني اکبر 29
كارداني 1091375844 احمد كاظمي حميد 30
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 14 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كاردان مبارزه با بيماريهاي 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1285992989 حسين گرامي گنجه محمد 31
كارداني 4231762007 اکبر محمدي علي اصغر 32
كارداني 1281899453 ذکر الله مرتضي زاده احمد 33
كارداني 1129620662 مجتبي موسوي احمد 34
كارداني 5659408311 براتعلي نصيري باشي ابادي رحمت اله 35
كارداني 5499214417 حسين نوروزي ابادچي عليرضا 36
كارداني 6299727438 رضاقلي واحدي گندماني مهدي 37
كارداني 1229421955 ولي اله يزدان پرست ابراهيم 38
كاردان هوشبري 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 4623290301 نبي الله اسماعيلي وردنجاني محمد 1
كارداني 1291495932 اکبر اتحادي ابري زهرا 2
كارداني 1289521638 رجبعلي احدپوربهنامي رامين 3
كارداني 1170659519 قربانعلي احمدي الهه 4
كارداني 1129632296 محمد اسپناني ناهيد 5
كارداني 5499421684 احمد اميني زهرا 6
كارداني 1288344422 غلامعلي بهرامي راد اسيه 7
كارداني 5499443671 محمد پاكدامن زهرا 8
كارداني 1288260199 اصغر تابع چهارمحالي زهرا 9
كارداني 1289128741 صولت علي جعفريان جزي مرضيه 10
كارداني 1288303920 حسن حاتمي رامشه مليحه 11
كارداني 1141203456 نعمت الله حاجي كرمي صديقه 12
كارداني 1819258912 عزيز حسين زاده مهداوي شيرين 13
كارداني 5129975170 غلامعلي حسينيان مهدي ابادي حسين 14
كارداني 1282878700 يدالله خاقاني سميه 15
كارداني 1287012541 محمد خوشنويس زاده اصفهاني منيژه 16
كارداني 5499417164 محمدرضا دادخواه مريم 17
كارداني 1287967507 مرتضي دري دولت آبادي ليلا 18
كارداني 1141183196 علي رحمتي محسن 19
كارداني 1141707470 عباسعلي رحيميان فروشاني مهدي 20
كارداني 1170632521 تقي رسولي ريزي مليحه 21
كارداني 1286082757 محسن رشتي الهه 22
كارداني 1141122219 رجبعلي رضايي قرد محسن 23
كارداني 1111869618 علي رهنما حسن ابادي زهرا 24
كارداني 1289576882 حسين رياحي زهرا 25
كارداني 1289165505 مرتضي زارعي راضيه 26
كارداني 1293041866 اکبر سبحاني نفيسه 27
كارداني 1159955107 عباسعلي سليماني بلميري زينب 28
كارداني 4501123095 قاسم شادمهر فاطمه 29
كارداني 1289489084 ناصر شفيعي فاطمه 30
كارداني 3341200691 محمد صادقي حميد رضا 31
كارداني 1281053678 حسن صفايي قهفرخي زهرا 32
كارداني 1091358869 قاسم طاهري سده مهشيد 33
كارداني 1092109722 فرج عباسي زينب 34
كارداني 1287408151 اصغر عزيزي فاطمه 35
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 15 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كاردان هوشبري 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1292902345 محمدرضا فدايي تيراني اکرم 36
كارداني 1287144551 علي فصيحي دستجردي طاهره 37
كارداني 4620816061 علي قائدي تورج 38
كارداني 1129622061 محمداسماعيل قلاني آذر 39
كارداني 5759806149 محمد رضا کريمي رزوه نرجس خاتون 40
كارداني 1840088801 علي باقر کوراوند تخت سبزي زينب 41
كارداني 1284888290 چراغعلي مرادي اکرم 42
كارداني 1286009634 احمد مشكل گشا زهرا 43
كارداني 5649724067 عباسعلي معتمدي محمدآبادي سميه 44
كارداني 1287015476 محمداسماعيل معيني مرضيه 45
كارداني 1142089691 رمضان مهرابي کوشکي شهربانو 46
كارداني 1287310265 عباس ميرحاج محمدابادي محبوبه 47
كارداني 1199871729 بهرام ناظم پور شيوا 48
كارداني 1288316471 غلامعلي نصري نصرابادي مريم 49
كارداني 1292596211 سيف الله نظرکرده زهرا 50
كارشناس امور بيمارستانها 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1290779317 محمد حسين احسني اصطهباناتي احسان 1
كارشناسي 1249849470 سيد اسمعيل حسيني بلان زهرا سادات 2
كارشناسي 1285952881 محمدهاشم حقيقت جهرمي مريم 3
كارشناسي 1284973026 علي اكبر خيام حقيقي الهام 4
كارشناسي 5110243883 عزيزاله روح الامين ليلا 5
كارشناسي 2451908246 رضا سيمكاني فخرالدين 6
كارشناسي 1288116871 حسن شمسي بتول 7
كارشناسي 1209857081 صفرعلي صفري عبدالحسين 8
كارشناسي 4449719646 عباسعلي عزيزي شريف اباد سعيد 9
كارشناسي 1950698858 بهمن کرمي مهرگان 10
كارشناسي 4623161196 نعمت اله محمدقاسمي ساماني بنفشه 11
كارشناسي 1140209361 قربانعلي يدالهي خوزاني راضيه 12
كارشناس امور دارويي رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
دكتري 1287904882 سيد رضا حسيني سيد حبيب 1
كارشناس بهداشت حرفه اي 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1129608948 مصطفي اصلاني علي محمد 1
كارشناسي 1209121255 حسين افشاري اميد 2
كارشناسي 5659879098 محمد بلالي اژيه روح اله 3
كارشناسي 1189595443 حسين ثنايي رحمان 4
كارشناسي 1199226750 سعيد جمالي سعيده 5
كارشناسي 5419853663 شعبانعلي عطايي كچويي مريم 6
كارشناسي 1249496497 محمود فدايي ناييني مهناز 7
كارشناسي 1289496927 علي جان للـه گاني دزکي ميترا 8
كارشناسي 1159232032 مجتبي ميرزايي يوسف 9
كارشناسي 1189617595 جواد يدنگي زواره مهدي 10
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 16 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كارشناس بهداشت خانواده 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 5499439435 سيد کريم امامي ريحانه سادات 1
كارشناسي 1282883666 اصغر اميرمجاهد مريم 2
كارشناسي 1091272840 حسينعلي انتشاري نجف آبادي راضيه 3
كارشناسي 4621631020 منصور بت شکنان دهکردي رويا 4
كارشناسي 1140810545 اکبر ترکيان ولاشاني بنفشه 5
كارشناسي 1170168698 اسماعيل خسروي زاده افسانه 6
كارشناسي 4668855774 علي رشيدي لاله 7
كارشناسي 1199329002 يداله شباني اکرم 8
كارشناسي 1110857063 رجبعلي طالبي طادي سميه 9
كارشناسي 1285910631 عباس طبيبي جبلي زهرا 10
كارشناسي 1288434669 جمال عابدي جبلي رهرا 11
كارشناسي 1288277148 اسداله عباسپور زهره 12
كارشناسي 1281021482 هوشنگ عباسي جوزداني ليلا 13
كارشناسي 1199262447 نعمت اله عبدي محبوبه 14
كارشناسي 4621742884 مصطفي قلي علي محمدي ليلا 15
كارشناسي 1286069874 محمدعلي قاسمي مريم 16
كارشناسي 5759931131 حسينعلي کاکولکي زهرا 17
كارشناسي 1285036255 اکبر کدخدايي اليادراني ندا 18
كارشناسي 1288427956 مصيب کريمي کيچي هاجر 19
كارشناسي 1189918821 سيد محمد رضا مرتضوي فخرالسادات 20
كارشناسي 1288348215 ابراهيم منصوري نهجيري نسرين 21
كارشناسي 1290929734 رمضانعلي مهر عليان گورتاني الهه 22
كارشناسي 1289635110 علي نفر دهسرخي مريم 23
كارشناسي 1219789968 ابوالقاسم ياوري اعظم 24
كارشناس بهداشت محيط 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1209651270 ابوالقاسم آصفي علي اصغر 1
كارشناسي 1249488117 سيد علي اکبر اميري ناييني الهه السادات 2
كارشناسي 1091767173 قاسم اميني کهريز سنگي محمد حسين 3
كارشناسي 1281034282 مهدي بيابان گرد معصومه 4
كارشناسي 1209654466 حسين پريا غلامرضا 5
كارشناسي 1141265737 محمد رضا پريشاني فروشاني محمداسماعيل 6
كارشناسي 1289764255 غلامحسن جعفري نگار 7
كارشناسي 1141896478 مهدي حسيني ديناني سيد مهرداد 8
كارشناسي 6219671661 قدرت اله خسروي روح اله 9
كارشناسي 1282830181 حفيظاله رحيمي زهرا 10
كارشناسي 6229917181 هوشنگ سعداني محسن 11
كارشناسي 1219448842 اسداله شهرياري اکرم 12
كارشناسي 1288191898 عباسقلي شيخ قهدريجاني حسن 13
كارشناسي 2411499671 نعمت اله صالحي علي 14
كارشناسي 1189367671 صادق صفابخش طاهره 15
كارشناسي 5419797631 بختيار علي آبادي معصومه 16
كارشناسي 1159724237 صديف غلامي سفتجاني معصومه 17
كارشناسي 1199291641 عليرضا قديمي شهرضا سميه 18
كارشناسي 4911463521 حجت اله کمالي محبوبه 19
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 17 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
كارشناس بهداشت محيط 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1287266592 علي محمدي فشارکي فاطمه 20
كارشناسي 1284926273 اصغر مراثي گلرخ 21
كارشناسي 1818565536 حسن مرداني فاطمه 22
كارشناسي 1090289911 حيدرعلي مصطفايي مصطفي 23
كارشناسي 1199184128 سيف اله مظلومي بتول 24
كارشناسي 6219889983 مجتبي مقصودي زهره 25
كارشناسي 6219882301 مهدي مقصودي زهرا 26
كارشناسي 5409733533 محمد ميرزايي افشين 27
كارشناسي 1199276545 مسيح اله نادري بابک 28
كارشناسي 1189603780 مهدي نوريان زواره عفت 29
كارشناس تحليل گر سيستم1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1199301116 محمد جهانمردي حميدرضا 1
كارشناسي 1289740631 حسن رضايي جوچي فرشاد 2
كارشناسي 5499848343 محمد صائبي رسول 3
كارشناسي 1284988821 عزيزالله همت عليرضا 4
كارشناس مبارزه با بيماريها 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 4621615033 سيف اله اکبري دهکردي محسن 1
كارشناسي 2432591941 خالق باقري پزمان 2
كارشناسي 1287040111 علي برادران اصفهاني محمد حسن 3
كارشناسي 6299872055 رحمت الله بني هاشمي سيد مهدي 4
كارشناسي 1281832995 حسين حاتمي علي اكبر 5
كارشناسي 1091236356 محمد حاج اسمعيلي نجف ابادي نجمه 6
كارشناسي 1290990700 غلامرضا حسن شاهي بابک 7
كارشناسي 1189615924 حسين خالقي عباس 8
كارشناسي 1171145004 غلامحسين سلحشوري عليرضا 9
كارشناسي 1091272549 مهدي سيروس نجف آبادي اسماعيل 10
كارشناسي 2659586675 قهرمان شكوري پشته حسن 11
كارشناسي 1209685371 يدالله صابري مصطفي 12
كارشناسي 4723450610 فيض اله صالحي مبارکه لاله 13
كارشناسي 1170222196 حسين طهماسبي مريم 14
كارشناسي 1189905205 محمد علي قاسمي عباسعلي 15
كارشناسي 1171125240 محمد کرباسيان ورنامخواستي نرگس 16
كارشناسي 1159520542 صفر محمدي علي 17
كارشناسي 1219766526 عباس معاني ناهيد 18
كارشناسي 1288289588 سيد محمد باقر منصوري سيد محمد رضا 19
كارشناسي 6609867542 محمود منصوري عذرا 20
كارشناسي 4669533444 عليرضا نادري لردجاني مهدي 21
كارشناسي 4622196697 امرالله نادعلي اشکفتکي حجت الله 22
كارگزين 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1209372002 عبدالعلي عزيزي شهناز 1
كارشناسي 1209284022 سيد علي حسين موسوي سيده كبري 2
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 18 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
ماما 1 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارداني 1209862891 نعمت الله آصفي سميه 1
كارداني 1091196621 علي اكبر آل حبيب نجف آبادي اشرف 2
كارداني 1141925273 علي اسحاقيان درچه زهره 3
كارداني 1285969251 عباسعلي اقائي انارکي کيدخت 4
كارداني 1239912951 حسن ترابيان عاطفه 5
كارداني 1281909531 محمد علي توکلي مهرنوش 6
كارداني 1285979974 حمزه رضا حسن زاده مقيمي مرضيه 7
كارداني 1280429208 حيدر حيرت امينه 8
كارداني 1292016809 خليل خرمي بروزادي هاجر 9
كارداني 1285034694 علي رحيمي حاجي آبادي ليلا 10
كارداني 1282426028 عباس زندي اتشبار افسانه 11
كارداني 4723444701 ابراهيم سعيدآبادي مريم 12
كارداني 1281931306 علي شمس اژئي زهرا 13
كارداني 6229923130 سلمان طهري سميه 14
كارداني 1756110883 مهدي عبدي پور شکوفه 15
كارداني 1289493928 محمد عطابخش تهمينه 16
كارداني 1170461778 تقي علي عسگري ريزي پرستو 17
كارداني 1110765241 رضا قاسمي فلاورجاني زهره 18
كارداني 4679901756 مرادعلي كاوه جونقاني مريم 19
كارداني 1287081185 رضا گلچين آزاده 20
كارداني 1170109632 علي اکبر مرادي پوران 21
كارداني 1285956966 اكبر معنوي نژاد نرگس 22
كارداني 1209912708 منوچهر ميرزائي فاطمه 23
ماما 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 0439636043 محمد ابراهيمي الهام 1
كارشناسي 4622592509 بختيار الياسي قهفرخي اعظم 2
كارشناسي 1198477199 حسين جلي مهديه 3
كارشناسي 1091436134 غضنفر رحيمي اکرم 4
كارشناسي 1111819531 محمدعلي شيخي زازراني زهره 5
كارشناسي 1289522502 اصغر عيوضي زهرا 6
كارشناسي 1290839751 رضا مستاجران گورتاني فاطمه 7
مسول پذيرش مدارك پزشكي 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 5110296863 حسن بيدرام ليلا 1
كارشناسي 1142158111 غلامرضا ترکيان ولاشاني نسيم 2
كارشناسي 1285059328 سيداسدالله سجادي زينب السادات 3
كارشناسي 5110245134 غضنفر شاه نظري فاطمه 4
كارشناسي 1239551428 محمود شيرمحمدي ليلي 5
كارشناسي 1219954705 حيدر فراست ام کلثوم 6
كارشناسي 1291585389 حسن قضاوي خوراسگاني مريم 7
كارشناسي 1285983981 فريدون کيان فتانه 8
كارشناسي 1285121171 رضا كسايي اصفهاني مهتاب 9
كارشناسي 1219779385 محمد متانت زهرا 10
كارشناسي 5419825902 نصراله محمدي آدرگاني زهره 11
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 19 از 20
                   
                   
ليست 5/1 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مورخ 2/12/1387
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
مسول پذيرش مدارك پزشكي 2 رشته شغلي/گروه آموزشي:
                   
مدرك تحصيلي شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام رديف
كارشناسي 1283438151 محمد مستاجران گورتاني زينب 12
                   
                   
10:15:45 1387/12/24             صفحه 20 از 20