رفسنجان
افراد معرفي شده موظف هستند تا تاريخ 31/1/88 مدارك ذيل را به اداره امور پرسنلي (كارشناس اموراداري و استخدامي ) دانشگاه تحويل نمايند . و افراد كه به نتايج اعلام شده معترض مي باشند مي توانند تقاضاي كتبي خود را كه موارداعتراضي درآن بطور واضح و شفاف ذكر شده باشدراحداكثر تا تاريخ 31/1/88 به دبيرخانه دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند ضمناً به درخواستهايي كه بعد از اتمام مهلت وصول شوندترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

توضيح مهم :

نتايج نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات احتمالي ‘ مجدداً اعلام خواهد شد و احتمال تغيير در اسامي وجود دارد

  كميته آزمون دانشگاه


  اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول ازمون استخدامي مورخ 2/12/87

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  دكتر علي طاطي

  خليل

  پزشك

  اصلي

 

  2

  دكتر سيرويس اديش

  حسين

  پزشك

  ذخيره

 

  رشته شغلي پرستار

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  شهاب اسدي

 

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  2

  سيد مجتبي حسيني پور

  سيد مهدي

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  3

  مهدي مهدي زاده

 

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  4

  مهدي سعيدي گرغاني

  ابوالقاسم

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  5

  حسين باقري نسب

  محمد

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  6

  عليرضا فلاح پيشه

 

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  7

  علي خواجوئي

  شهباز

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  8

  حميد عمويي

  غلامعلي

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  9

  محمود زين الديني

  علي

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  10

  عليرضا صاحبي

 

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  11

  سيد محمدرضا حسيني موسي

  سيد محمود

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  12

  حسن عرب پور

  درويشعلي

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  13

  رضا جعفري ترب ابادي

 

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  14

  حسين منگلي

 

  پرستار (مرد)

  اصلي

 

  15

  عباس محمديان

  مردعلي

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  16

  ابوالفضل مبيني لطف آباد

  حسن

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  17

  علي فاتحي

 

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  18

  حسن اضرفي

  محمد

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  19

  عبدالرضا شريفي

  حسين

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  20

  حسين كرمي راويز

 

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  21

  سيد عبدالرضا موسوي

  سيد محمدعلي

  پرستار (مرد)

  ذخيره

 

  1

  اعظم حسيني نژاد

  غلامرضا

  پرستار (زن)

  اصلي

 

  2

  اعظم حسني چنار

  يوسف

  پرستار (زن)

  اصلي

 

  3

  اعظم وحيدي نيا

  علي

  پرستار (زن)

  اصلي

 

  4

  فاطمه حسيني

  يدا...

  پرستار (زن)

  اصلي

 

  5

  محبوبه خضري پور

 

  پرستار (زن)

  ذخيره

 

  6

  فاطمه كاردوست

 

  پرستار (زن)

  ذخيره

 

 

  اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول ازمون استخدامي مورخ 2/12/87

  رشته شغلي پرستار ويژه

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  لاله اسحاق

  محمد جعفر

  پرستار

  اصلي

 

  2

  محبوبه كافي زاده

  حسين

  پرستار

  اصلي

 

  3

  مهديه مرادي مقدم

  حبيب ا..

  پرستار

  اصلي

 

  4

  مريم اكبر نژاد فيهم

  غلامحسين

  پرستار

  اصلي

 

  5

  زهرا ميرزايي رايني

  صفر

  پرستار

  اصلي

 

  6

  اعظم فروزنده

  محمدعلي

  پرستار

  ذخيره

 

  7

  سعيده قديري رنجبر

 

  پرستار

  ذخيره

 

  8

  اعظم مظفري

  جواد

  پرستار

  ذخيره

 

  رشته شغلي ماما

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  بتول رضايي سرداري

  عباس

  ماما

  اصلي

 

  2

  سعيده شريفي فديجي

  غلامرضا

  ماما

  اصلي

 

  3

  زهرا هاشمي عباس ابادي

  غلامرضا

  ماما

  اصلي

 

  4

  نديمه محمودي

  احمد

  ماما

  ذخيره

 

  5

  راضيه ميرزايي خليل ابادي

  اكبر

  ماما

  ذخيره

 

  رشته شغلي كارشناس امور بيمارستانها

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  ميثم علي محمدي كمال ابادي

  محمدعلي

  كارشناس امور بيمارستانها

  اصلي

 

  2

  وحيد يزدي فيض ابادي

  حسن

  كارشناس امور بيمارستانها

  ذخيره

 

 

  رشته شغلي مسئول پذيرش ومدارك پزشكي

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  خديجه جعفري دره در

  حسين

  مسئول پذيرش و مدارك پزشكي

  اصلي

 

  2

  مهديه نداف پور زرندي

  علي

  مسئول پذيرش و مدارك پزشكي

  ذخيره

 

  رشته شغلي كارشناس آزمايشگاه رديف 9اگهي

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  سميه ابوالحسني زاده

  محمود

  كارشناس آزمايشگاه

  اصلي

 

  2

  حميد مزارعي

  حسن

  كارشناس آزمايشگاه

  ذخيره

 

 

  رشته شغلي كارشناس بهداشت محيط

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  محمد مبيني لطف آباد

  علي

  كارشناس بهداشت محيط

  اصلي

 

  2

  فاطمه باتوته

  حسن

  كارشناس بهداشت محيط

  اصلي

 

  3

  اسماعيل رمضاني زاده

  علي

  كارشناس بهداشت محيط

  ذخيره

 

  4

  كاظم عرب زاده ....

  ميراقا

  كارشناس بهداشت محيط

  ذخيره

 

 

  رشته شغلي كاردان بهداشت محيط

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  حميد صادقي شاهم ابادي

  محمد

  كاردان بهداشت محيط

  اصلي

 

  2

  فائزه گنجي احمد ابادي

  محمد

  كاردان بهداشت محيط

  ذخيره

 

 

 

  رشته شغلي كاردان مبارزه با بيماريها

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  عباس فردوسي ايران

  حسين

  كاردان مبارزه با بيماريها

  اصلي

 

  2

  علي زينلي پور شفيع ابادي

  يدا...

  كاردان مبارزه با بيماريها

  ذخيره

 

  رشته شغلي كارشناس راديولوژي

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  مهديه احمدي كمال آبادي

  احمد

  كارشناس راديولوژي

  اصلي

 

  2

  ابراهيم رحيمي مقدم

  نورا...

  كارشناس راديولوژي

  ذخيره

 

 

 

  اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول ازمون استخدامي مورخ 2/12/87

  رشته شغلي بهيار

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  اسماعيل قنبري رستم ابادي

  اكبر

  بهيار (مرد)

  اصلي

 

  2

  سعيد زاهدي نژاد

  حسين

  بهيار (مرد)

  اصلي

 

  3

  رضا شفيع ابادي

  علي

  بهيار (مرد)

  ذخيره

 

  1

  زهرا معصومي

  بخشعلي

  بهيار (زن)

  اصلي

 

  2

  فريبا علينژاد صادق اباد

  درويشعلي

  بهيار (زن)

  اصلي

 

  3

  ليلا شيخ حسيني دارواني

  احمد

  بهيار (زن)

  ذخيره

 

    رشته شغلي حسابدار 2

 

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت  

  1

  مرتضي حسين زاده

  غلامرضا

  حسابدار 2

  اصلي

 

  2

  احمد محمدي ده رئيسي

  اكبر

  حسابدار2

  اصلي

 

  3

  حميد حسني

  احمد

  حسابدار 2

  اصلي

 

 

  4

  رضا رحيمي نسب

  اسد ا..

  حسابدار 2

  ذخيره

 

  5

  حسين حاج محمدي اودرجي

  محمد علي

  حسابدار 2

  ذخيره

 

  رشته شغلي كارگزين

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  جواد مهرابي گناابادي

  عباس

  كارگزين 2

  اصلي

 

  2

  عباس خواجوئي

  غلامرضا

  كارگزين 2

  اصلي

 

  3

  عليرضا غفاري حومديني

  محمد

  كارگزين 2

  ذخيره

 

 

  رشته شغلي مسئول خدمات مالي 2

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  علي محمد جعفري قدرت اباد

  يدا...

  مسئول خدمات مالي 2

  اصلي

 

  2

  محمد مهدي پور صالحي عباس

  حسين

  مسئول خدمات مالي 2

  اصلي

 

  3

  عليرضا محمد طاهري

  محمود

  مسئول خدمات مالي 2

  ذخيره

  

  اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول ازمون استخدامي مورخ 2/12/87

  رشته شغلي كارشناس امور دانشجويان

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  نام پدر

  رشته شغلي

  امتياز

  محل جغرافيايي خدمت

  1

  احمد پور زارع

  ارسلان

  كارشناس امور دانشجويان

  اصلي

  

  2

  اكبر نيكويي

  شه مراد

  كارشناس امور دانشجويان

  ذخيره

  

  توضيحات تكميلي

  1-نتايج رشته شغلي پرستار موضوع رديف 2آگهي متعاقبا اعلام خواهدشد

  2-بدليل عدم كسب حد نصاب امتياز دررشته شغلي كارشناس آزمايشگاه (رديف 8اگهي) پذيرفته شده وجود ندارد

  3- مدارك مورد نياز:

  الف – كپي ازتمام صفحات شناسنامه

  ب-كپي ازمدرك تحصيلي وپايان طرح براي رشته هاي بهداشتي درماني

  پ-كپي وضعيت نظام وظيفه براي مردان

 

  كميته آزمون دانشگاه 21/12/1387