داوطلبان محترم کلیه هسته های گزینش تابعه این هیات جهت تشکل پرونده گزینش می تواند فرم ضمیمه را دانلود و به همراه مدارک مورد نیاز به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی استان مرتبط ارسال نمایند . لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی استان مورد نظر تماس حاصل فرمائید .