گزارش دوره های آموزشی برگزار شده در سال های

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

1399

دوره های آموزشی رشته شغلی

رشته شغلی اول

رشته شغلی دوم

دوره آموزشی حضوری و غیرحضوری گزینشگران سال 1400

ردیف

عنوان دوره

ساعت

نوع دوره

مخاطبین

سطح برگزاری

تاریخ برگزاری

ملاحضات

1

نقش روزه در سلامت روان

6

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

01/28 - 02/03

دانلود

2

آشنایی با مواد مخدر ، اثرات و مضرات آنها

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

02/30-02/25

 

3

خطبه غدیر

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

03/26-03/22

 

4

فضای مجازی ، فرصت ها و تهدیدها

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

04/23-04/19

 

5

مهارت های زندگی ( مهارتهای دهگانه )

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

05/20-05/16

 

6

آشنایی با اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و شیوه کاربردی آن

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

06/24-06/20

 

7

اصول راهنمایی و مشاوره

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

07/28-07/24

 

8

مهارتهای ارتباط غیر کلامی در گزینش

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

08/26-08/22

 

9

اصول و روش های بایگانی برتر

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

09/24-09/20

 

10

مدیریت تعارض و مذاکره

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

10/29-10/25

 

11

فن بیان و ارتباط موثر با مراجعه کننده

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

11/20-11/16

 

12

تفسیر سوره احزاب

 

غیرحضوری

همه همکاران

کشوری

12/18-12/14

 

 

 

تقویم آموزشی غیرحضوری در سال 1400 (هیات عالی گزینش)

ماه های سال قانون و آئین نامه اجرایی  ضوابط و معیار ها  ارزیابی و صدور رای تحقیق (1) مصاحبه (1)
اردیبهشت 1400/02/04 1400/02/05 1400/02/06 1400/02/07 1400/02/08
خرداد 1400/03/01 1400/03/02 1400/03/03 1400/03/04 1400/03/05
تیر 1400/04/05 1400/04/06 1400/04/07 1400/04/08 1400/04/09
مرداد 1400/05/02 1400/05/03 1400/05/04 1400/05/05 1400/05/06
شهریور 1400/06/06 1400/06/07 1400/06/08 1400/06/09 1400/06/10
مهر 1400/07/17 1400/07/18 1400/07/19 1400/07/20 1400/07/21
آبان 1400/08/15 1400/08/16 1400/08/17 1400/08/18 1400/08/19
آذر 1400/09/13 1400/09/14 1400/09/15 1400/09/16 1400/09/17
دی 1400/10/11 1400/10/12 1400/10/13 1400/10/14 1400/10/15
بهمن 1400/11/09 1400/11/10 1400/11/11 1400/11/12 1400/11/13
اسفند 1400/12/03 1400/12/04 1400/12/07 1400/12/08 1400/12/09